Guarantee 

Deze garantie geeft u als consument specifieke rechten, u heeft mogelijk al andere rechten die in de wetgeving van uw land, provincie of staat worden weerspiegeld. In sommige landen, provincies of staten kan de consumentenwetgeving een minimumgarantieperiode voorschrijven. Behalve zoals toegestaan door de wet, sluit MÏL andere rechten die u kunt hebben niet uit, beperkt of schorst deze niet. Om uw rechten volledig te begrijpen, raden wij u aan de toepasselijke wetten van uw land, provincie of staat te raadplegen.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice is het van essentieel belang dat de datum van levering en/of aankoop van het product, ofwel de factuur ofwel de aankoopbon, schriftelijk wordt aangetoond. Documenten die gemanipuleerd of vervalst zijn, worden niet aanvaard.

De consument moet MÏL op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming (defect) binnen 48 uur nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen. Niet-naleving van deze termijn leidt niet tot het verlies van het desbetreffende herroepingsrecht.

The legal guarantee covers, the replacement of the product as a consequence of the lack of conformity (defect) of the product and, in this case, these will be free for the consumer. De vervanging schort de berekening van de wettelijke garantieperiode op en geeft in geen geval aanleiding tot een nieuwe garantieperiode van twee jaar vanaf de levering van het vervangen product.

Deze contractuele garantie geldt alleen voor MÏL Producten ("Product") zoals oorspronkelijk geleverd en is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van MÏL of van derden waarvoor eindgebruikerslicentieovereenkomsten of afzonderlijke garantieverklaringen of uitsluitingen worden aangeboden of bedoeld zijn om te worden toegepast.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE.

Without prejudice to the legal guarantee, the duration and conditions of which are stipulated by the local laws of each country, province or state, MÏL voluntarily guarantees the original purchaser that his MÏL Product will be free from defects in materials and workmanship, under normal use during the guarantee period. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, duurt de garantie twee jaar en wordt deze toegekend voor het hoofdtoestel. De beperkte garantieperiode loopt vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

MÏL garandeert niet dat het gebruik van het Product ononderbroken of foutloos zal zijn.

WAT DEKT DEZE GARANTIE?

Als er een hardwaredefect wordt gevonden in het MÏL Product en er een geldig verzoek wordt ontvangen binnen de garantieperiode, kan MÏL:

(1) Vervang het product of een van de beschadigde onderdelen ervan.

(2) De prijs van het product terugbetalen, exclusief eventuele verzendkosten.

In geval van gebreken, en voor zover wettelijk toegestaan, zijn dit de enige en exclusieve compenserende maatregelen. Er kunnen verzend- en behandelingskosten worden aangerekend, behalve wanneer dit bij wet verboden is.

Elk vervangen hardwareproduct wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is, of voor elke extra periode die in uw rechtsgebied van toepassing kan zijn.

HOE DE GARANTIESERVICE TE VERKRIJGEN

MÏL kan de klant vragen om een bewijs van de details van de aankoop.

WAT VALT ER NIET ONDER DEZE GARANTIE?

Deze garantie is niet van toepassing:

1- Aan verbruiksartikelen, zoals batterijen of coatings, waarvan de slijtage in de loop van de tijd is voorzien. Tenzij de storing het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout.

2- Het uiterlijk van het product beschadigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot krassen, deuken, gebroken glas, gebroken schermen of gebroken plastic.

3- Aan eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan MÏL.

4- Aan alle schade veroorzaakt door een ongeval, schade veroorzaakt door natuurrampen, misbruik of verkeerd gebruik, contact met vloeistoffen, regen, extreme vochtigheid of hevig zweten, zand, vuil, hoge temperaturen, voedsel, chemicaliën, extreme temperaturen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak.

5- Aan schade veroorzaakt door het gebruik van het Product buiten het toegestane of voorziene gebruik zoals beschreven door MÏL, of met een verkeerde spanning of voeding.

6- Aan alle schade die voortvloeit uit diensten (reparatie, actualisering of verbetering) die door een derde partij, met uitzondering van MÏL, zijn uitgevoerd. 7. Gebroken zegels of verzegelingen waaruit blijkt dat er met de verzegeling is geknoeid.

7- Aanpassingen of wijzigingen van enig onderdeel van het MÏL Product; zonder de schriftelijke toestemming van MÏL.

8. 8. Defecten die worden veroorzaakt door normaal dagelijks gebruik of die het gevolg zijn van de normale slijtage van het MÏL product.

9- Aan het beschadigde product als gevolg van het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot het gebruik van het product, of als een serienummer van het MÏL Product is verwijderd of gewist.

10- Het gebruik van het product voor commerciële doeleinden of het onderwerpen van het product aan abnormaal gebruik of abnormale omstandigheden.

Herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder deze beperkte garantie.

Producten die niet op de juiste wijze zijn geïmporteerd, niet op de juiste wijze zijn vervaardigd door MÏL en/of niet zijn aangeschaft bij MÏL vallen niet onder deze Garantie.

Beperking van de aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie vormt uw enige garantie, ter vervanging van enige andere garantie, expliciet of impliciet, en in ieder geval binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. MÏL is niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van verwachte winst, verlies van gegevens, verlies van gebruik, kapitaalkosten, kosten van vervanging van apparatuur of faciliteiten, claims van derden, schade aan eigendommen die voortkomen uit de aankoop of het gebruik van het item, of die voortkomen uit schending van de garantie, contractbreuk, nalatigheid, onrechtmatige daad of enige analoge of gelijkwaardige wettelijke theorie, zelfs als MÏL op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. MÏL is niet verantwoordelijk voor de vertraging die wordt veroorzaakt bij de levering van de diensten die onder de garantie vallen.