Privacybeleid

1.- Wie zijn we?

Deze website wordt beheerd door MÏL. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons", "onze" naar MÏL. MÏL biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor de gebruiker, onder voorbehoud van aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet.

 

2.- Informatie en toestemming

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, wordt de gebruiker (hierna de "Gebruiker" of "Gebruikers") geïnformeerd en geeft hij zijn vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de persoonlijke gegevens die via de webpagina op de URL [https://www.milforyou] worden verstrekt. com/] (hierna de "Website") te verwerken door MÏL, evenals de gegevens die zijn afgeleid van hun navigatie en alle andere gegevens die in de toekomst kunnen worden verstrekt.

De gebruiker moet dit Privacybeleid, dat op een duidelijke en eenvoudige manier is geschreven, zorgvuldig lezen om het begrip ervan te vergemakkelijken, kan de gebruiker vrijelijk en vrijwillig bepalen of hij zijn persoonlijke gegevens aan MÏL wil verstrekken.

 

3.- Verplichting tot het verstrekken van gegevens

De gegevens die worden opgevraagd in de formulieren van het Web zijn over het algemeen verplicht (tenzij anders vermeld in het verplichte veld) om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

Daarom kunnen ze, als ze niet of niet correct worden verstrekt, niet worden bijgewoond, onverminderd het feit dat u de inhoud van de Website vrijelijk kunt bekijken.

 

4.- Met welk doel zal MÏL de gegevens van de Gebruiker behandelen?

De persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt, worden door MÏL behandeld volgens de volgende doeleinden:

 

4.1. Gegevens die worden verstrekt om een aankoop te formaliseren:

Beheer, verwerking, verzending en follow-up van de gedane aankopen.
Contact opnemen met de gebruiker om de bestelling af te ronden als hij zijn winkelwagen heeft opgeslagen of producten in zijn winkelwagen heeft opgeslagen zonder het betalingsproces af te ronden.
Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken uitvoeren.
Personaliseerde commerciële communicatie naar de gebruiker sturen over MÏL producten en diensten, via elektronische en/of conventionele middelen, tenzij de gebruiker hiertegen bezwaar maakt door het vakje aan te vinken dat hiervoor op de website is voorzien.
Het verzenden van commerciële communicatie aan de Gebruiker, via elektronische en conventionele middelen, over producten en diensten van MÏL bedrijven.
Het opstellen van een commercieel profiel, waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen van derden om de Gebruiker producten en diensten aan te bieden op basis van hun interesses, indien de Gebruiker hiervoor toestemming geeft door het vakje aan te vinken.
Het uitvoeren van analyses over het gebruik van de Website en het controleren van de voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker met als doel de communicatie met de Gebruikers van de Website te verbeteren.


4.2. Gegevens verstrekt via contactformulieren:

Om verzoeken, toepassingen, incidenten of vragen van de Gebruiker te beheren, te verwerken en te beantwoorden.
Het verzenden van commerciële communicatie aan de Gebruiker via elektronische en/of conventionele middelen, over MÏL producten en diensten.
Het opstellen van een commercieel profiel, waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen van derden om de Gebruiker producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met zijn interesses, indien de Gebruiker hiervoor toestemming geeft door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.
Het uitvoeren van analyses over het gebruik van de Website en het controleren van de voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker met als doel de communicatie met de Gebruikers van de Website te verbeteren..


4.3. Gegevens die worden verstrekt voor het verkrijgen van kortingen of om deel te nemen aan promoties:

Beheer en uitvoering van de promotie, evenals het beheer van de ontwikkeling van dezelfde.
Het verzenden van commerciële communicatie aan de Gebruiker via elektronische en/of conventionele middelen over MÏL producten en diensten.
Het opstellen van een commercieel profiel, met behulp van bronnen van derden om de Gebruiker producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met hun interesses, indien de Gebruiker hiervoor toestemming geeft door het aangevinkte vakje aan te vinken.
Het uitvoeren van analyses over het gebruik van de Website en het controleren van de voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker met als doel de communicatie met de Gebruikers van de Website te verbeteren.

 

5.- Welke gegevens van de Gebruiker zal MÏL behandelen?

MÏL zal de volgende categorieën gebruikersgegevens behandelen:


5.1. Om een aankoop te formaliseren:

Identificatiegegevens: naam en achternaam.
Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en postadres.
Transactiegegevens van goederen en diensten in MÏL: verworven producten en diensten of waarvoor de gebruiker interesse toont.
Economische en financiële gegevens: bankkaart.
Navigatiegegevens.

Tekstmarketing en meldingen:
Door uw telefoonnummer in te voeren bij de kassa en een aankoop te initialiseren, u te abonneren via ons abonnementsformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u tekstberichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten winkelwagentjes) en tekstmarketingaanbiedingen kunnen sturen. Sms-berichten zullen niet meer dan [INSERT A NUMBER]  een maand duren. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.
Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en notificaties, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat van ons is verzonden of gebruik de afmeldingslink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet zullen worden verantwoord als een redelijk middel om u af te melden. Bericht en datasnelheden kunnen van toepassing zijn.
Voor eventuele vragen kunt u HELP sms'en naar het nummer waar u de berichten van heeft ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Als u zich wilt afmelden, volg dan de bovenstaande procedures.

 

5.2. Gegevens verstrekt via contactformulieren:

Identificatiegegevens: naam en achternaam.
Contactgegevens: e-mailadres
Andere gegevens: gegevens die door de gebruikers zelf zijn verstrekt in de open velden van de op de Website beschikbare formulieren.
Navigatiegegevens.


5.3. Gegevens die worden verstrekt voor het verkrijgen van kortingen of om deel te nemen aan promoties:

Contactgegevens: e-mailadres.
Navigatiegegevens.
In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij dat hij de toestemming van deze derden heeft en verbindt hij zich ertoe de informatie in het privacybeleid over te dragen, waarbij hij MÏL vrijwaart van elke verantwoordelijkheid in dit verband. MÏL kan echter periodieke controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, waarbij hij de gepaste maatregelen van due diligence neemt, in overeenstemming met de regels van de gegevensbescherming.

 


6.- Wat is de legitimiteit van de verwerking van gebruikersgegevens door MÏL?


De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens zal als volgt zijn:


6.1. Gegevens die worden verstrekt om een aankoop te formaliseren:

Uitvoering van het contract, het beheren, verwerken, verzenden, opvolgen van de gedane aankopen en contact opnemen met de Gebruiker om de bestelling af te ronden als hij zijn winkelwagen heeft opgeslagen of producten in zijn winkelwagen heeft opgeslagen zonder het betalingsproces af te ronden.
Legitimatief belang, het uitvoeren van kwaliteits- en tevredenheidsenquêtes en het verzenden van gepersonaliseerde commerciële communicatie, via elektronische en/of conventionele middelen, over producten en diensten van MÏL.
Consultant, voor het verzenden van commerciële communicatie, via elektronische en conventionele middelen, over producten en diensten van derden.
Consultant, voor het opstellen van een commercieel profiel, waarbij een beroep wordt gedaan op bronnen van derden om de Gebruiker producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met hun interesses.


6.2. Gegevens verstrekt via contactformulieren:

Toestemming om verzoeken, toepassingen, incidenten of vragen van de Gebruiker te beheren, te verwerken en te beantwoorden.
Instemming om commerciële communicatie te sturen via elektronische en conventionele middelen, over producten en diensten van MÏL.
Instemming om een commercieel profiel op te stellen, waarbij een beroep wordt gedaan op externe bronnen om de Gebruiker producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met zijn of haar belangen.


6.3. Gegevens die worden verstrekt voor het verkrijgen van kortingen of om deel te nemen aan promoties:

Toestemming, om de promotie te beheren en de korting of promotie effectief te maken.
Instemming, om commerciële communicatie te sturen via elektronische en conventionele middelen, over producten en diensten van MÏL en derden.
Instemming, om een commercieel profiel op te stellen, waarbij een beroep wordt gedaan op bronnen van derden om de gebruiker producten en diensten aan te bieden op basis van hun interesses.
De voor bovengenoemde doeleinden verkregen toestemmingen zijn onafhankelijk, zodat de gebruiker slechts één ervan kan herroepen zonder de andere te beïnvloeden.

Om deze toestemming te herroepen, kan de gebruiker contact opnemen met MÏL via het contactformulier op www.milforyou.com/pages/contact.


7.- Met welke ontvangers de gegevens van de gebruiker worden gedeeld?

De gegevens van de gebruiker kunnen worden meegedeeld aan:

De overheidsdiensten in de gevallen waarin de wet voorziet.


8.- Internationale gegevensoverdracht

De gebruiker wordt geïnformeerd dat MÏL de diensten van Shopify, Google en Facebook heeft gecontracteerd, waarvan de servers worden gehost in de VS, wat een internationale overdracht van gegevens impliceert. De internationale overdracht van gegevens is echter gereguleerd, aangezien de genoemde entiteiten zich houden aan het Privacy Shield Protocol.


9.- Bewaren van gegevens

De gegevens van de gebruiker worden gedurende de volgende periodes bewaard:

9.1. Gegevens die worden verstrekt om een aankoop te formaliseren:

De gegevens die worden verstrekt om de gedane aankopen te beheren, te verwerken, te verzenden en op te volgen, worden bewaard tijdens de contractuele relatie en, zodra deze voorbij is, tijdens de verjaringstermijn van de juridische acties die daaruit kunnen voortvloeien.
De gegevens die worden gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker om de bestelling af te ronden als hij zijn winkelwagen heeft opgeslagen of producten in zijn winkelwagen heeft opgeslagen zonder het betalingsproces af te ronden, worden gedurende 180 dagen bewaard.
De gegevens met betrekking tot tevredenheids- en kwaliteitsenquêtes worden gedurende vijf (5) jaar bewaard.


9.2. Gegevens verstrekt via contactformulieren,

zal worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te behandelen en te beantwoorden en, eenmaal voltooid, voor de duur van eventuele juridische acties die voortvloeien uit de aanvraag.

9.3. Gegevens die worden verstrekt voor het verkrijgen van kortingen of om deel te nemen aan promoties,

zal worden bewaard tot het einde van de promotie en, wanneer deze voorbij is, gedurende de verjaringstermijn van de rechtshandelingen die eruit kunnen worden afgeleid.

9.4. Gegevens gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie,

zal worden behandeld totdat de Gebruiker bezwaar maakt of zijn toestemming intrekt.

De gegevens die worden gebruikt voor het opstellen van profielen, met gebruikmaking van bronnen van derden, zullen in geen geval betrekking hebben op een periode van meer dan drie (3) jaar.

 

10.- Commerciële en promotionele communicatie

Een van de doeleinden waarvoor MÏL de door de Gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens behandelt, is het sturen van commerciële communicatie met informatie over producten, diensten, promoties, aanbiedingen, evenementen of nieuws dat relevant is voor de Gebruikers.

In het geval dat de Gebruiker wenst te stoppen met het ontvangen van commerciële of promotionele communicatie van MÏL kan hij de annulering van de dienst aanvragen door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: support@milforyou.com.

11.- Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker:

Garanderen dat hij ouder is dan zestien (16) jaar en dat de gegevens die MÏL verstrekt, waarheidsgetrouw, exact, volledig en actueel zijn. Daartoe is de Gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die hij meedeelt en zal hij de verstrekte informatie naar behoren actualiseren, zodat deze overeenkomt met zijn werkelijke situatie.
Hij garandeert dat hij de derden waarvan hij zijn gegevens verstrekt, op de hoogte heeft gebracht van de aspecten die in dit document zijn opgenomen. Hij garandeert ook dat hij uw toestemming heeft gekregen om uw gegevens aan MÏL te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.
Hij zal verantwoordelijk zijn voor de valse of onjuiste informatie die u via de Website verstrekt en voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die dit veroorzaakt aan MÏL of aan derden.

 

12.- Uitoefening van rechten

De Gebruiker kan een brief sturen naar MÏL door middel van een e-mail naar het adres support@milforyou.com met een fotokopie van zijn of haar identiteitskaart, op elk moment en gratis, naar

Vernietig de verleende toestemmingen.
Om bevestiging te krijgen of MÏL al dan niet persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerkt.
Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Herstellen van onjuiste of onvolledige gegevens.
Vraag de verwijdering van hun gegevens wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Vraag bij MÏL de beperking van de behandeling van de gegevens wanneer aan een van de voorwaarden van de regelgeving inzake gegevensbescherming is voldaan.
Vraag de overdraagbaarheid van de gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt in de gevallen die in de regelgeving zijn voorzien.

 

13.- Veiligheidsmaatregelen

MÏL zal de gegevens van de Gebruiker te allen tijde op een absoluut vertrouwelijke manier behandelen en de verplichte geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens in acht nemen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, en zal daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van zijn gegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te vermijden, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze worden blootgesteld.

14.- Veranderingen

MÏL behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid op elk gewenst moment te herzien, in welk geval het aan de Gebruikers zal worden gecommuniceerd. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring om de meest recente versie van het privacybeleid van MÏL te lezen..

15.- Aanvaarding en toestemming

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de geautomatiseerde verwerking ervan door MÏL, op de wijze en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven.