Voorwaarden en condities

1. Identificatie van de houder en algemene informatie

MÏL biedt deze website aan onder deze voorwaarden. Door de website te bezoeken of gebruik te maken van de diensten of toepassingen van de website, accepteert de gebruiker deze Voorwaarden.

Toegang tot de website vereist geen registratie van de gebruiker. Om een van de producten die door MÏL worden aangeboden te kunnen contracteren, is echter de registratie van de gebruiker en de aanvaarding van deze voorwaarden vereist voordat de betaling kan worden geformaliseerd.

Door de website biedt MÏL de gebruikers mode- en schoonheidsproducten aan.

De huidige Algemene Voorwaarden van MÏL die hieronder worden beschreven, bepalen de rechten en plichten van MÏL en van de gebruikers in het kader van de website. Dit zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website (onverminderd het feit dat er voor bepaalde diensten speciale voorwaarden kunnen gelden) en de werving van bestellingen via de website en vervangen eventuele andere voorwaarden, tenzij MÏL en de gebruiker vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan.

 

2. gebruikersgegevens

Om de producten die via de Website worden aangeboden te kunnen kopen, moet de Gebruiker zich registreren via het registratieformulier dat beschikbaar is op de Website.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en informatie en voor het beperken van de toegang tot zijn of haar computer en wachtwoorden om mogelijk ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Als de gebruiker reden heeft om aan te nemen dat zijn gegevens aan een derde partij bekend zijn gemaakt, of als deze op een ongeoorloofde manier zijn gebruikt, of waarschijnlijk zullen worden gebruikt, moet hij deze situatie onmiddellijk aan MÏL meedelen.

De gebruiker moet controleren of zijn gegevens correct en volledig zijn en MÏL op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een afwijking en/of wijziging in de informatie die tijdens het aankoopproces is verstrekt.

 

3. Bestellingen en verkoopsvoorwaarden

De diensten en producten die worden aangeboden via de website MÏL zijn bedoeld voor aankoop door gebruikers

Om een bestelling via MÏL te kunnen plaatsen, moet de gebruiker meer dan 18 jaar oud zijn.

Om bestellingen te plaatsen via de website, moet de gebruiker een reeks gegevens opgeven voordat hij/zij wordt aangenomen, via het aankoopformulier, en dat zal nodig zijn om uw bestelling te beheren.

3.1 Garantie

Elektronische producten hebben een garantie van 2 jaar zoals vereist door de huidige Europese wetgeving.

Ze zijn uitgesloten van de garantie:
- Producten die schade vertonen die is veroorzaakt door verkeerde, onjuiste en/of andere bewerkingen of gebruiksmogelijkheden dan vermeld in de gebruikershandleiding of die is veroorzaakt door externe bronnen, slagen, schilderen, cosmetische schade in het algemeen, krassen, scheuren, bewijs van restvocht, zweet of voedsel in het apparaat.
- Producten die schade vertonen die is veroorzaakt door verlies of ongeval zoals brand, spanningsschommelingen, vandalisme, water, zand, insecten of iets dergelijks.

 

 

4. Prijs, betaalwijze en kortingscodes

Zodra de gegevens van het formulier zijn ingevuld, moet de Gebruiker de betaling van de bestelling uitvoeren via het betaalmiddel dat op de Website is vermeld.

Als de betaling is uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de bestelling, met een overzicht van de gekochte artikelen, de gevraagde verzendmethode en het adres van bestemming.

Als zich op het moment van de betaling een incident voordoet dat de betaling verhindert, ontvangt de Gebruiker een automatische betalingsfoutboodschap en wordt zijn bestelling pas verwerkt nadat het betalingsproces met succes is afgerond.

De prijzen van de diensten worden uitgedrukt in euro's (euro's), inclusief belastingen en behandelings- en verzendkosten, die gratis zijn.

Alle getoonde prijzen zijn definitieve prijzen, uitdrukkelijk inclusief BTW, onverminderd het feit dat de gebruiker te allen tijde gedetailleerde informatie over de prijs van het product zal hebben. In het geval van de Canarische Eilanden is de BTW uitgesloten bij de betaling van de bestelling.

MÏL kan periodiek kortingscodes aanbieden aan haar gebruikers. Deze kortingen kunnen alleen worden toegepast in overeenstemming met de instructies van MÏL met betrekking tot elke code, en in ieder geval kunnen de Gebruikers slechts één enkele code per bestelling gebruiken.

Het gebruik van kortingscodes zal niet compatibel zijn met bepaalde promotionele acties en collecties.

 

5. Informatie over de producten en diensten van MÏL

De gegevens die op de website zijn opgenomen in elke beschrijving van de producten en diensten, in hun foto's, grafische of iconografische voorstellingen of video's, evenals commerciële namen, merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook, hebben een louter informatieve functie. Daarom wijst MÏL elke verantwoordelijkheid af voor het verschijnen van fouten in deze informatie, hoewel het zich ertoe verbindt alle maatregelen te nemen die in zijn macht liggen om de fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren nadat het hiervan op de hoogte is gebracht.

 

6. Veranderingen en rendementen


6.1 Retouraanvraag


Alle retouraanvragen moeten binnen 14 dagen na levering van het pakket worden ingediend. Stuur ons een e-mail naar hello@milforyou.com met vermelding van uw ordernummer en het artikel dat u wilt retourneren.

Alle artikelen moeten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, met alle labels, verzendzak en bubbeltjesfolie die nodig zijn voor de bescherming van het product tijdens de verzending.

Terugbetalingen worden op uw oorspronkelijke rekening gedaan in dezelfde vorm als de betaling is gedaan.
- Creditcard: duurt 5-10 werkdagen
- Paypal: duurt 3 werkdagen


De klant is verantwoordelijk voor alle kosten voor het retourneren van de zending.

6.2 Verkeerd of beschadigd product

Als het product beschadigd aankomt of anders is dan het product dat u hebt gekocht, moet u dit binnen 48 uur na ontvangst van het pakket doorgeven aan hello@milforyou.com met foto's of video's die de schade of fout laten zien..

6.3 Uitsluitingen

Retourzendingen zijn niet toegestaan:
- Producten voor persoonlijke hygiëne
- Producten voor persoonlijk gebruik zoals koptelefoons of stimulatoren die aan de huid zijn bevestigd.
- Producten gekocht met een kortingsbon zijn definitief te koop en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

7. Gebruik van de website

Gebruik van de Website voor frauduleuze doeleinden, of in verband met strafbare feiten of onwettige activiteiten van welke aard dan ook, is niet toegestaan.

Het is ook verboden om materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken dat illegaal, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid, privacy of andere rechten, of anderszins schadelijk of verwerpelijk is voor derden, of waarvan de inhoud computervirussen, politieke propaganda, reclamecontent, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van "spam" bevat en, in het algemeen, elke vorm van onnodig ongemak of ongemak.

De Gebruiker stemt ermee in om rechtmatig, zorgvuldig, eerlijk en correct gebruik te maken van alle informatie of inhoud die via de Website of websites van derden via links op de Website wordt benaderd, en dit alles onder de principes van goed vertrouwen en met respect voor de huidige wetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen kwaadwillige of opzettelijke schade te veroorzaken die de website zelf kan ondermijnen of wijzigen, en geen computervirussen te introduceren of te verspreiden die ongeoorloofde wijzigingen kunnen aanbrengen in de inhoud of de systemen waaruit de website bestaat.

MÏL behoudt zich het recht voor de toegang tot de website te weigeren of zelfs orders te annuleren aan Gebruikers die de inhoud misbruiken en/of zich niet houden aan de voorwaarden die in dit document worden vermeld.

 

8. Intellectuele of industriële eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de website www.milforyou.com, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuren en de verschillende elementen die erin zijn opgenomen, zijn eigendom van MÏLa, die het exclusieve recht heeft om deze op enigerlei wijze te exploiteren en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de toepasselijke Spaanse en Europese wetgeving.

MÏL informeert dat het geen enkele licentie of uitdrukkelijke of impliciete toestemming verleent voor de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom of enig ander recht of eigendom dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de Website, zelfs door middel van een hyperlink, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MÏL is ten strengste verboden. Het ongeoorloofde gebruik van deze inhoud geeft aanleiding tot de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden.

 

9. Hyperlinks

De hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites van derden. MÏL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen verschijnen, die uitsluitend ter informatie worden aangeboden door MÏL, en impliceert in geen geval enige relatie, aanvaarding of ondersteuning tussen MÏL en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van dergelijke inhoud of van de sites waar zij zich bevinden.

 

10. Gedeeltelijke invaliditeit

In het geval dat een Clausule in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige Clausules van kracht en worden deze geïnterpreteerd in de geest van deze Voorwaarden.

 

11. Wijzigingen

De informatie op deze Website is actueel op de datum van de laatste update. MÏL behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, evenals het privacybeleid en alle andere informatie eenzijdig te wijzigen. De inwerkingtreding van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal plaatsvinden vanaf het moment van publicatie op deze Website.

 

12. Campagne-aanpassing

De Gebruiker is onderworpen aan een willekeurige campagne, dus de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling kunnen willekeurig variëren. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden niet als variabele in aanmerking genomen bij het bepalen van de specifieke voorwaarden van elke bestelling.

 

13 Kennisgevingen

Alle communicatie tussen MÏL en de Gebruiker met betrekking tot het contracteren van bestellingen via de Website, zal schriftelijk gebeuren en in overeenstemming met de communicatieprocedures die in deze Algemene Voorwaarden voor elk afzonderlijk geval zijn vastgelegd.

 

14. Taal

MÏL kan deze Algemene Voorwaarden, zijn Privacybeleid of andere operationele regels, beleid of procedures die op de Website worden gepubliceerd, vertalen. De Spaanse versie zal prevaleren in geval van een conflict.

 

15. Ethisch beleid voor leveranciers

Als prestigieus en betrouwbaar bedrijf, dat zich inzet voor de doelstelling om zijn klanten producten van hoge kwaliteit te leveren, erkent MÏL zijn verplichting om ervoor te zorgen dat leveranciers ethisch handelen. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij regelmatig een omgeving bieden die de gezondheid en veiligheid van de werknemers en hun fundamentele mensenrechten beschermt. Alle leveranciers moeten zich houden aan hun nationale arbeidswet- en regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot het volgende:

  • Minimumleeftijd voor tewerkstelling
  • Vrij gekozen werkgelegenheid
  • Gezondheid en veiligheid
  • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
  • Afwezigheid van discriminatie
  • Absentie van harde of onmenselijke behandeling
  • Werkuren
  • Lonen
  • Werkomstandigheden


MÏL zal nooit willens en wetens aankopen doen in landen die niet voldoen aan de bovenstaande principes. Wij verwachten ook van onze leveranciers dat zij deze principes vertalen in hun omgang met hun eigen leveranciers. Door het soms complexe karakter van de toeleveringsketen van onze leveranciers is het niet altijd mogelijk om de omstandigheden van elk individu dat betrokken is bij de productie van onze producten te monitoren en te controleren. Aangezien MÏL echter blijft groeien, erkent het bedrijf het belang om met initiatief te handelen en alles in het werk te stellen om de rechten van de betrokkenen bij de productie van zijn producten te verdedigen.